روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری؛ راهنمای عملینویسنده (ها) : آنتونی جیمز ویل
مترجم (ها) : دکتر احمد پوراحمد دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای انسانی؛ دکتر علی حسینی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۴، کارشناسی ارشد ۱۳۹۰، کارشناسی ۱۳۸۸، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: