مبانی و مسائل مکانیک محیط‌های پیوستهنویسنده (ها) : دکتر مرتضی اسکندری‌قادی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۰، کارشناسی ۱۳۶۹، مهندسی عمران
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: