همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشینویسنده (ها) : دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر الهام شیرزاد؛ دکتر فرزانه ساکی دانش‌آموختۀ دکتری؛ دکتر سپیده لطیفی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۶، تربیت بدنی و علوم ورزشی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: