مطالب مرتبط با کلید واژه

تخمدان


سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان
افتخاری دیگر توسط دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران:

سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: در پایان‌نامه سمیه قره‌قومی، دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان انجام شد.

ادامه مطلب