مطالب مرتبط با کلید واژه

ماهنامهٔ دانش‌آموختگان


ششمین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (بهمن ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

ششمین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (بهمن ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: ششمین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ بهمن ماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر مهدی شهبازی و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

ادامه مطلب
چهارمین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آذر ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

چهارمین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آذر ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: چهارمین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ آذر ماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر مهدی شهبازی و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

ادامه مطلب
سومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آبان ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

سومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (آبان ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: سومین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ آبان ماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر عباس قنبری‌باغستان و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

ادامه مطلب
دومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (مهر ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دومین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (مهر ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: دومین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ مهر ماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر عباس قنبری‌باغستان و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

ادامه مطلب
اولین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (شهریور ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

اولین شمارۀ ماهنامۀ دانش‌آموختگان (شهریور ماه ۱۴۰۰) منتشر شد

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: اولین شمارۀ ماهنامۀ «دانش‌آموختگان» ویژۀ شهریورماه ۱۴۰۰ با مدیر مسئولی دکتر عباس قنبری‌باغستان و سردبیری دکتر فاطمه نصرتی با رویکرد خبری- تحلیلی منتشر شد.

ادامه مطلب