بوم‌شناسی ‌و ‌دیرینه اقلیم‌شناسی گیاهان (‌با ‌تأکید ‌بر ‌مزوزوئیک ‌ایران)نویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۳، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: