باکتری‌های پروبیوتیک گیاهینویسنده (ها) : دکتر مسعود احمدزاده دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۱، بیماری‌شناسی گیاهی، کارشناسی ۱۳۷۰، گیاه‌پزشکی؛ دکتر عباس شریفی‌تهرانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: