اسکولیوز؛ از ارزیابی تا اصلاحنویسنده (ها) : دکتر فؤاد صیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, تهران، کارشناسی ۱۳۸۳، علوم ورزشی؛ علی کشتی‌آرای
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: