فرایندها و سیستم‌های جوینویسنده (ها) : راسل تامپسون
مترجم (ها) : دکتر حسینمراد محمدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۷، کارشناسی ۱۳۶۳، جغرافیای طبیعی
دسته کتاب : دی ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: