کشت بافت و سلول گیاهینویسنده (ها) : دکتر ابراهیم سید طباطبایی، دکتر منصور امیدی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: