جامعه‌شناسی سیاسی ایراننویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا جلایی‌پور دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ و کارشناسی، جامعه‌شناسی
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: