سم‌شناسی آفت‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌هانویسنده (ها) : دکتر خلیل طالبی جهرمی دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۵۰، شیمی
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: