مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشینویسنده (ها) : دکتر مجید جلالی‌فراهانی دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، کارشناسی ارشد ۱۳۶۸، کارشناسی ۱۳۵۶، تربیت بدنی
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: