درآمدی بر نظریه خط مشی عمومینویسنده (ها) : کوین بی. اسمیت ؛ کریستوفر دابلیو. الریمر
مترجم (ها) : دکتر حمید زارع دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۷۹، دکتر حسام خضرایی حاذق فکردانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
دسته کتاب : بهمن ۱۴۰۰
ارسال با ایمیل: