روش‌های پژوهش در ژئوتکنیکنویسنده (ها) : دکتر علی فاخر: دانش‌آموختۀ کارشناسی ۱۳۶۷ و کارشناسی ارشد ۱۳۷۰، مهندسی عمران، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: