درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعینویسنده (ها) : دکتر یحیی علی‌بابایی: دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ ۱۳۶۳، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ؛ دکتر امیر ملکی
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: