نظام ثبت شرکت‌های تجاری در اینه حق دسترسی به اطلاعاتنویسنده (ها) : دکتر نسرین طباطبایی حصاری: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۹۱، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶، حقوق خصوصی، کارشناسی ۱۳۸۳، حقوق، دانشگاه تهران ؛ سروش صفی‌زاده
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: