رهایی از فقر راهکار بازاریابی اجتماعینویسنده (ها) : فیلیپ کاتلر ؛ نانسی لی
مترجم (ها) : دکتر مهدی قربانی: دانش آموختۀ دکتری ۱۳۹۱، مدیریت و سیاست گذاری منابع طبیعی، کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ و کارشناسی ۱۳۸۴، مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: