مبانی مدیریت پروژهنویسنده (ها) : دکتر محمود گلابچی: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد ۱۳۶۲ و کارشناسی ۱۳۵۹، مهندسی عمران (راه و ساختمان)، دانشگاه تهران ؛ سیدضیا حسینی
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: