حسابرسی داخلینویسنده (ها) : دکتر بیتا مشایخی: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۳، حسابداری، دانشگاه تهران ؛ دکتر ساسان مهرانی: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ و کارشناسی ۱۳۶۹، حسابداری، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: