توسعه گردشگری روستایینویسنده (ها) : دکتر محمدرضا رضوانی: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۵ و کارشناسی ارشد ۱۳۶۹، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: