معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی)نویسنده (ها) : دکتر فرهاد رهبر: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ و کارشناسی ۱۳۶۴، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران ؛ دکتر ناهید پوررستمی: دانش‌آموختۀ هر سه مقطع، اقتصاد، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: