روش‌شناسی دانش اجتماعی مسلمین (رویکردهای هرمنوتیکی به قرآن در میان مسلمین)نویسنده (ها) : دکتر یحیی بوذری نژاد: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، فلسفه، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: