سیاستگذاری رسانه‌اینویسنده (ها) : دکتر طاهر روشندل اربطانی: دانش‌آموختۀ دکتری ۱۳۸۶، مدیریت رسانه، کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ و کارشناسی ۱۳۷۹، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
دسته کتاب : شهریور ۱۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: