مطالب مرتبط با کلید واژه

مصرف برق


مقالۀ دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران با هدف تجمیع امن دادگان مصرف برق منتشر شد/ اطلاعات حریم خصوصی کاربران حفظ می‌شود

مقالۀ دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران با هدف تجمیع امن دادگان مصرف برق منتشر شد/ اطلاعات حریم خصوصی کاربران حفظ می‌شود

دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران: تیمی تحقیقاتی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی، به سرپرستی دکتر محمد صیاد حقیقی، دانش‌آموخته، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده، در طرحی پژوهشی، یک روش تجمیع امن دادگان مصرف برق با هدف جلوگیری از نشت اطلاعات حریم خصوصی کاربران ارائه کرده‌اند.

ادامه مطلب